STOWA klimaatadaptatie Stroom en Onderstroom

KlimaatKennis en de regio’s

STOWA biedt sinds 2020 op regionale schaal en op maat kennis aan op het gebied van klimaatadaptatie, met als basis de ontwikkelde en openbaar beschikbare kennis en tools van STOWA en Stichting RIONED. Stroom en Onderstroom verkende hiervoor welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen en initiatieven van Platform Samen Klimaat Bestendig.

Ook maakte Stroom en Onderstroom een overzicht van bestaande tools en producten rondom klimaatadaptatie. Middels diverse gesprekken werden de wensen en belangen van en aantal regio’s verspreid over het land opgehaald. Door aan te sluiten bij het bestaande initiatief van Platform Samen Klimaatbestendig streeft STOWA ernaar kennis en inzichten naar behoefte te delen in de regio’s en vragen en wensen voor kennisontwikkeling op te halen. Daarmee wordt versnippering voorkomen en synergie en efficiëntie vergroot.

De beste stuurlui..
Tijdens het online kennisfestival ‘Do Facts Matter’ faciliteerden Carleen Mesters (Stroom en Onderstroom) en Dieter de Vroomen (Calibro) een interactieve sessie getiteld ‘De beste stuurlui.. zijn al aan boord!’ Tijdens de sessie deelden zij antwoorden op de vragen hoe je gebruik kunt maken van ervaringskennis, of je fouten mag maken, en hoe je kennis van zaken die niet blijken te werken deelt. Hoe weet je wat collega’s en ketenpartners bezighoudt en hoe zorg je ervoor dat je tijd en budget krijgt om te werken aan klimaatadaptatie? Wat willen burgers en bedrijven eigenlijk? Vanuit de overtuiging: De beste stuurlui zijn al aan boord!

Regiogesprekken
Daarnaast organiseren STOWA en RIONED samen met partners VNG en NWK diverse regiogesprekken. De doelen van de regiogesprekken lopen uiteen van kansen voor samenwerking verkennen, meer inzicht krijgen in de tools en kennisproducten die bestaan rondom klimaatadaptatie, deskundigheidsbevordering en het leren van elkaars best practices.

Inmiddels zijn er twee regiogesprekken geweest: op 10 november 2020 met regio Utrecht en op 17 februari 2021 met regio’s Oost Groningen en Noord Drenthe. Deze regio’s willen klimaatadaptatie integreren in hun werkprocessen en in andere opgaven, kennis vergaren, en ontdekken hoe ze kunnen zorgen voor voldoende menskracht, participatie en middelen. Ook was er behoefte om helder te krijgen wat precies onder klimaatadaptatie verstaan wordt en hoe dit te agenderen is. Ook was er behoefte aan het delen van kennis, binnen en buiten de regio, het delen van goede voorbeelden en het ontsluiten van beschikbare hulpmiddelen.

Regio Achterhoek is de eerstvolgende regio waar een regiogesprek gepland staat. Daarna is er ruimte voor een aantal andere regio’s om ook een regiogesprek te voeren. Regio’s die interesse hebben in deelname kunnen zich melden bij Carleen Mesters: mesters@stowa.nl

Meer lezen: