kaft routewijzer voor klimaatadaptatie

Routewijzer voor klimaatadaptatie

Differentiatie van belastingen kan worden ingezet als prikkel voor brede bewustwording rond klimaatadaptatie. Belastingvoordelen zorgen dat investeringen, in een groen dak of infiltratiekratten in de tuin bijvoorbeeld, terugverdiend kunnen worden en bieden daarmee een financiële prikkel.

Voor het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie inventariseerden wij verschillende soorten financiële prikkels die gemeenten en waterschappen kunnen inzetten om inwoners en ondernemers te stimuleren tot het klimaatbestendig inrichten van hun gebouwen en tuinen. Het rapport toont trends rond financiële incentives en meekoppel mogelijkheden met andere duurzame thema’s. Het bijbehorende pamflet met infographic roept gemeenten en waterschappen op voor gezamenlijke vervolgstappen.

Eerder onderzochten we binnen de Green Deal Groene Daken de juridische en financiële aspecten van belastingdifferentiatie voor de rioolheffing, waterschapsbelasting en OZB. Via pilots willen we de toepasbaarheid verder uitwerken.

Vier pilots ontvingen in april een financiële bijdrage. In het najaar van 2019 volgt er een nieuwe oproep voor pilots. Geef je eventuele interesse eventueel door met een mail aan info@stroomenonderstroom.nl, en/of houd de nieuwsbrief van Ruimtelijke Adaptatie in de gaten.

Partners

Klankbordgroep: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Stichting RIONED, Amsterdam Rainproof, gemeente Rotterdam, Waterschap Hunze en Aa’s, Ambient
Werkspoor vanuit Green Deal Groene Daken: Waterschappen Vechtstromen (voorzitter), Aa en Maas en De Dommel, gemeenten Enschede, Rotterdam en Son en Breugel, VEBIDAK

Doel

Het onderzoeken van de mogelijkheden en effectiviteit van differentiatie van belastingen, door:
Experimenteren en doorrekenen in pilots
Inventariseren van de bestaande praktijk

Rol en activiteiten

Procesmanagement | Ontwikkelen rapport | Faciliteren klankbordgroep | Organiseren leerproces pilots
Samen met NextGreen

Download

Download de Beleidsmixer Alliantie Financiële Prikkels juni 2021