Adaptatie Atelier project van stroom en onderstroom

Stroom en Onderstroom: Adaptatie Atelier

Om steden klimaatbestendig te maken, zetten gemeenten en waterschappen in op het stimuleren van klimaatadaptatie door inwoners en bedrijven. Ze doen dit met inzet van communicatiecampagnes en coaches, en/of een subsidieregeling of duurzame rioolheffing. Een verdergaande stap is het verplichten via de hemelwaterverordening of het bestemmingsplan.

Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe effectief is een subsidieregeling en hoe zorg je dat dit niet alleen bij de ‘happy few’ terecht komt? En hoe monitor je de vergroening in de stad?

In het gesprek met gemeenten en waterschappen signaleren NextGreen & Stroom en Onderstroom de behoefte om onderling te verdiepen en samen richtlijnen voor (beleids)instrumenten te ontwikkelen.

Start Adaptatie Atelier

Het ‘Adaptatie Atelier‘ biedt ruimte om samen te leren, te verdiepen en te ontwikkelen.

Lees verder.