Aan tafel bij Carleen Mesters

“Ik match graag mensen aan wensen en mogelijkheden”

Wie is Carleen?

Ik heb inmiddels meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van effectieve samenwerking, conflictbemiddeling, strategische verkenningen en afwegingen in de leefomgeving. Deze ervaring deed ik op in verschillende rollen: projectleider, procesbegeleider, mediator.

In 2010 heb ik Stroom en Onderstroom opgericht. Sindsdien zijn mijn klanten onder andere gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Daarnaast werk ik samen met NextGreen voor diverse samenwerkingsprojecten (Nationaal Daken Plan en Alliantie Financiële Prikkels) en verzorg ik conflictbemiddeling (Milieu en Ruimtelijke Ordening, samenwerking, zakelijk).

Hoe ben je begonnen?

Voor de start van Stroom en Onderstroom heb ik 17 jaar als programmamanager, relatiemanager, projectmanager, en onderzoekscoördinator gewerkt bij KWR op het gebied van drinkwater, milieu en ecologie.

Daar heb ik als programmamanager het landelijke drinkwateronderzoek (BTO) gecoördineerd en stuurde ik als teamleider het kennismanagement team aan. Daarnaast voerde ik als projectmanager diverse interdisciplinaire projecten uit, waaronder het horizonscanning project van de Nederlandse drinkwatersector ‘De Kartonnen Doos’.

Na mijn studie biologie ben ik gepromoveerd op ‘Grensoverschrijdende vervuiling van beken en het effect op waterplanten’.

Wat is jouw aanpak?

Ik ben sterk in het verbinden van mensen en organisaties. Ik kan naast een gezamenlijk belang ook altijd de individuele wensen en behoeften scherp krijgen. Dat gezamenlijk belang is er eigenlijk altijd, maar door omstandigheden en interne processen zien mensen dat niet altijd meteen.

Het is belangrijk om vooruit te blijven denken. Daarom ben ik toekomst- en oplossingsgericht en werk ik voor en vanuit het gehele systeem. Hierdoor ben ik nog beter in staat om te verbinden, en ben ik gewend om gesprekken aan te gaan met alle actoren/stakeholders. Ik heb dankzij mijn ervaring een sterke antenne ontwikkeld voor verstoringen in (processen in) het netwerk.

Samengevat over Carleen Mesters
 • Samenbinder – helpt individuele belangen te vertalen in “we gaan er samen voor”
 • Klantgericht – is geïnteresseerd in wat haar klanten bezighoudt en denkt graag mee om een oplossing te vinden voor hun vragen en problemen
 • Communicatief – kan in korte tijd blootleggen wat er werkelijk speelt
 • Georganiseerd – werkt snel en efficiënt en levert kwaliteit
 • Integriteit – richt zich op uw belangen, is onpartijdig en respecteert meningen en vertrouwelijkheid

Werkervaring

2020
Klimaatkennis in de regio

STOWA wil vanaf 2020 op regionale schaal en op maat kennis aanbieden op het gebied van klimaatadaptatie met als basis de ontwikkelde en openbaar beschikbare kennis en tools van STOWA en Stichting RIONED. Stroom en Onderstroom voert hiervoor een verkenning uit welke mogelijkheden er zijn om aan te sluiten bij lopende ontwikkelingen en initiatieven van Platform Samen Klimaat Bestendig. [lees meer…]

2020
‘Meten op hoogte

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Op twaalf groenblauwe daken is onderzoek gedaan naar de bijdrage die ze kunnen leveren op het gebied van waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De opgedane kennis kennis, inzichten en ervaringen zijn gebundeld gebundeld in de STOWA-RIONED publicatie ‘Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken’. [lees meer…]

2020
Workshop voorbereiding marktconsultatie experimentendak Rotterdam

Ruim dertig marktpartijen verkenden met elkaar kansen, wensen en vragen voor het opzetten en uitvoeren van experimenten vanuit het project LIFE@Urban Roofs Rotterdam. De gemeente wil daarvoor een experimentendak beschikbaar stellen op één van de gemeentelijke daken bij het Kleinpolderplein, als testlocatie voor pioniers. [lees meer…]

2019
Nationaal Daken Plan

Hogere ambitie voor maatschappelijke winst. Het groeiende aantal partners van de Green Deal Groene Daken wil ook na de afronding van de Green Deal eind mei 2019 blijvend samenwerken aan meer en betere daken. Als platform Nationaal Daken Plan zetten ze zich de komende vier jaar in om het dakenlandschap te ontwikkelen als oplossing voor meerdere maatschappelijke opgaven. Stroom en Onderstroom verzorgt samen met NextGreen de procesbegeleiding.

2019
Financiële Prikkels voor klimaatadaptatie

leren in samenwerkende alliantie. Het organiseren van de gezamenlijke inbreng van lokale overheden (gemeenten, waterschappen en provincies) in de samenwerking rond financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein. DPRA heeft vier pilots geselecteerd, eind 2019 volgen de volgende vier. Pilots genereren vragen voor onderzoek en vice versa. Stroom en Onderstroom verzorgt samen met NextGreen de procesbegeleiding.

2019
COP meten en monitoren groenblauwe daken

De COP heeft sinds 2016 geresulteerd in een overzicht van meetdaken, doelen en parameters, een binaslijst van dak-terminologie, een overzicht van te gebruiken modellen, een bijdrage aan de Perceeltool en een concept handreiking voor rekenen aan groenblauwe daken “Groenblauwe daken: reken maar!”. Informatie, presentaties en achtergronddocumenten zijn terug te vinden op de betreffende COP-pagina van de STOWA website. Begin 2019 wordt gewerkt aan afronden en publiceren van een aantal zaken.

2018
Evaluatie Noord-Zuid verbinding Hellendoorn

Het evalueren van het participatietraject rondom de nieuwe Noord-Zuidverbinding in Hellendoorn. Nadat alle betrokkenen een korte online enquête hebben ingevuld, zijn interviews gehouden met alle stakeholders: bewoners, ambtenaren van de gemeente, een wethouder, politie, fietserbond en externe adviseurs. Op basis van de gesprekken is beknopt evaluatierapport en advies voor de gemeenteraad opgesteld.

2018
Publiek-private instrumenten voor klimaatadaptatie op publiek terrein

Publiek-private instrumenten voor klimaatadaptatie op publiek terrein
Opstellen van een helder en recent overzicht van de verschillende instrumenten die overheden kunnen inzetten voor het borgen van klimaatadaptatie op privaat terrein, door het houden van interviews, het maken van een raamwerk en het bouwen aan een beslissingondersteunend model. In samenwerking met Nextgreen.

2018
Beeldvormende bijeenkomst Culemborg

Tijdens een beeldvormende bijeenkomst voor de gemeenteraad van Culemborg zijn de wensen en ambities van een diverse groep stakeholders in kaart gebracht voor de toekomst van winkelcentrum Parijsch. Ontzettend leuk om als procesbegeleider deze avond te mogen begeleiden. Aan de hand van een tijdlijn hebben we eerst een gezamenlijk beeld geschetst van het ontstaan en de groei van het winkelcentrum tot nu toe. De avond resulteerde in een breed palet aan wensen, mogelijkheden en vragen.

2018
Water in de energietransitie

Workshop tijdens KNW najaarscongres op 30 november samen met Dieter de Vroomen van Goed Adviseren, waarin we met aanwezigen gaan kijken welke energiethema’s van toepassing zijn, wat je als waterprofessional vanuit je organisatie wil betekenen en hoe je dat vervolgens organiseert.

2018
Samenwerking voor klimaatadaptatie

Samen met Dieter de Vroomen van Goed Adviseren heeft Stroom en Onderstroom op 1 en 2 november 2018 een tweedaagse workshop georganiseerd en begeleid voor adviseurs van waterschap Aa en Maas. Op basis van deze tweedaagse hebben de deelnemers van de drie deelnemende teams concrete acties geformuleerd om hun onderlinge samenwerking rondom vraagstukken voor klimaat-adaptatie te optimaliseren en de inbedding in de organisatie te verbeteren.

2018
Rondetafel gesprek beleidsmedewerkers

Tijdens het symposium ‘Digitaal Denken en Doen’, dat Het Waterschapshuis op 20 september organiseerde voor de waterschappen, heb ik een rondetafelgesprek begeleid voor beleidsmedewerkers. De opgave was een antwoord te vinden op de vragen 1) Wat is Digitale transformatie, 2) Waarom is dat nodig en 3) Hoe doe je dat? De uitkomsten zijn na afloop plenair teruggekoppeld in samenhang met die van de parallelle sessies Strategisch Management (Dieter de Vroomen) en Bestuur (Paul Fouarge)

2018
Groenblauwe daken voor een leefbare stad

Samen met Anne-Marie Bor van NextGreen was ik dagvoorzitter landelijk symposium op 19 september voor gemeenten, waterschappen, bedrijven. Burgerinitiatieven en kennisinstellingen.

2018
Haalbaarheid pilots voor financiële prikkels

Vergroenen belastingen-III: Verkennen wensen en behoefte aan gezamenlijk ontwikkeltraject, toolkit en duurzame verordeningen maatregelen op privaat terrein door gemeenten en waterschappen dmv online enquête. Op basis daarvan formuleren vervolgstappen voor stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Samen met NextGreen en met werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken; in opdracht van Ministerie IenW.

2017
Financiële prikkels voor klimaatadaptie

Vergroenen belastingen-II: Inventarisatie en analyse van diverse financiële prikkels voor maatregelen op privaat terrein door gemeenten en waterschappen. Schrijven rapportage met aanbevelingen geformuleerd voor stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie over het opzetten van een gezamenlijk ontwikkeltraject. Samen met NextGreen en met werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken; in opdracht van Ministerie IenW.

2016
Hemelwater belasten of belonen

Vergroenen belastingen-I: Inventarisatie en analyse van diverse differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve maatregelen op privaat terrein door gemeenten en waterschappen. Op basis daarvan formuleren Plan van Aanpak voor opzetten en uitvoeren pilots bij verschillende gemeenten en waterschappen. Samen met NextGreen en met werkspoor Differentiatie Belastingen van de Green Deal Groene Daken; in opdracht van Ministerie IenM.

Meer…
2015-2018
Community of Practice Groenblauwe daken

Faciliteren en procesbegeleiding COP Meten en Monitoren Groenblauwe Daken; in opdracht van STOWA; met als belangrijkste resultaat het vormen van een netwerk van waterschappen, gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen en het delen van kennis en inzichten op verschillende (wetenschappelijk) meetdaken in Nederland (meten, data-analyse, hydrologische modellen). Teven faciliteren PerceelTool, organiseren Seminar begroeide daken 2018 en bijdrage aan wetenschappelijk artikel over meerwaarde van landelijke netwerken voor groene daken.

2016
Inzet mediation bij Waterschappen

Verkenning van do’s en don’ts voor het breed inzetten van mediation bij Waterschap Aa en Maas door het bevragen van vijf waterschappen die mediation in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd. De verkenning (in opdracht van Waterschap Aa en Maas) was een vervolg op twee workshops die ik in 2015 organiseerde vanuit de Stichting mediation in de leefomgevig (SMRO) MRO “mediation en waterschap” bij Waterschap Aa en Maas en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier rondom succesvolle voorbeelden over de inzet van mediation bij (dreigende) conflicten in de leefomgeving.

2016
Advies over mediation bij Aa en Maas

Inventa Verkenning van do’s en don’ts voor het breed inzetten van mediation de organisatie voor waterschap Aa en Maas door het houden van interviews met vijf waterschappen die mediation in hun bedrijfsvoering hebben geïmplementeerd. In Opdracht van Waterschap Aa en Maas.

2016
Klimaatvriendelijke tuinen

Aanzet voor een landelijke campagne: Verkennen haalbaarheid en wenselijkheid ism groot aantal in opdracht van de Watercoalitie van MinIenM en in samenwerking met diverse organisaties als aanzet voor een landelijke campagne.

2016-2019
Green Deal Groene Daken fase 2

Faciliteren van een samenwerkingsverband van partijen die groene daken onderdeel willen maken van oplossingen voor de stad, samen met NextGreen. Ruim 30 gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en de Rijksoverheid ontwikkelen en experimenteren sinds 2016 in fase 2 van de Green Deal Groene Daken van start in de praktijk via een zevental praktische sporen met kansrijke verdienmodellen rond groene daken. Organiseren brede bijeenkomsten, faciliteren Opdrachtgeversraad, bestuur en werkspoor Differentiatie Belastingen. Teven houden van presentaties over de werking, de meerwaarde en de resultaten van deze Green Deal voor o.a. Vlaams-Nederlands samenwerkingsverband Stadslandbouw dec 2017, Chief Resilience officer Miaan (Piero Pelizzro) april 2018, expertmeeting h3020 Naturvation, workshop tijdens KNW voorjaarscongres.

2014-2015
Green Deal Groene Daken fase 1

Faciliteren van een samenwerkingsverband van circa 30 partijen die baat hebben bij meer groene daken, zoals gemeentes, waterschappen, verzekeraars, marktpartijen en de Rijksoverheid binnen de landelijke Green Deal Groene Daken (Green Deal 167) samen met NextGreen. Het doel van de Green Deal Groene Daken is om nieuwe verdienmodellen rondom dakbegroeiing te ontwikkelen en zodoende de toepassing van groene daken op te schalen. In fase 1 van het programma (2014– 2015) ontwikkelden de partners verschillende verdienconcepten.

2015
Whitepaper KAS

In opdracht van Unie van Waterschappen, STOWA en MinIenW schrijven van Whitepaper KAS, en faciliteren van het denkproces en beeldvorming over de klimaatactieve stad (KAS) samen met Hiltrud Pötz van Atelier Groenblauw, met als resultaat het “White paper KAS” als basis voor verdere ontwikkelingen op dat gebied.

2014-2015
Transitietafels water in de stad

In opdracht van Vereniging GDO het organiseren en faciliteren van twee stedelijke transitieta-fels ‘Water in de stad’ (Arnhem, Dordrecht) en een afrondende bijeenkomst voor gemeenten, waterschappen, ondernemers, onderzoek, scholen en burgers met als resultaat het delen van lessen voor Kennis- en Educatiedeals.

2013-2018
Seminars Begroeide daken

Het jaarlijks organiseren van symposia/seminars begroeide daken samen met o.a. KNW, STO-WA en GDGD, met als doel kennis en relevante inzichten te delen en vervolgstappen te formu-leren. Voor overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

2010-2015
Daklaboratorium & Water

Bouwen en faciliteren van een samenwerkingscoalitie rondom onderzoek, waterpartijen en overheden rondom onderzoek NIOO-dak, door het vormen van een strategische watercoalitie tussen publieke en private partijen op basis van gezamenlijke belangen voor watergerelateerd onderzoek aan biodiverse vegetatiedaken, het schrijven van een gezamenlijk onderzoeksplan en vervullen van een klankbordfunctie voor het onderzoek op het NIOO-dak.

2012-2013
RAAK

Verbinden van kenninsinstellingen, overheden en bedrijven bij wetenschappelijk en toegepast onderzoek van begroeide daken in RAAK consortium in opdracht van Hogeschool Rotterdam.

2011-2013
Organisatorische Handvatten BAW

In het kader van BAW (Bestuursakkoord Water) houden interviews met vertegenwoordigers uit alle lagen (bestuurlijk, management en uitvoerend) binnen organisaties in de watersector samen met Dieter de Vroomen in 2011-2012. Gevolgd door het organiseren van interactieve workshops “leren van buiten” en het schrijven van de publicatie “Organisatorische handvatten Bestuursakkoord Water” in 2013.

2010-2012
Dagvoorzitter diverse kennisdagen

RWS regiomiddag Verkeersmanagers R(O)VM (maart 2012), STOWA workshop watersysteem-denken versus emissiedenken (jan 2012), STOWA workshop Klimaatbestendige stad (nov 2011), gebruikersgroep KRW-verkenner (2010), Landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem (2011), Emissiesymposium (2011) voor het boven water krijgen van strategische afwegingen en benodigde volgende stappen.

2015
Stichting mediation MRO

Organiseren twee workshops “mediation en waterschap” bij Waterschap Aa en Maas en Hoog-heemraadschap Hollands Noorderkwartier met casuïstiek betreffende conflicten in de leefomge-ving bij waterschappen als basis. Per workshop zijn 5 casus voorbereid met betrokkenen van waterschappen, gemeenten, provincie, drinkwaterbedrijven en andere relevante stakeholders. Belangrijkste opbrengsten van de workshops was het vergroten van inzicht in de meerwaarde van het gebruik van mediation in de leefomgeving bij oplossen van conflicten.

2014
Wijkgesprek Coehoorn

Faciliteren Blue-men team in opzetten wijktraject, benoemen gezamenlijke ambities en belan-gen, versterken teamgevoel, mindmap kansen en knelpunten.

2010-2011
Samenwerking inrichting buitengebied

Vergroten coherentie en samenwerking tussen organisaties betrokken bij biodiverse inrichting en beheer t.b.v. geïntegreerde subsidieaanvraag.

2010-2012
Kwestie tussen onderzoekers en gebruikers van kennis

Coaching/mediation via individuele intakegesprekken, oplossingsgerichte aanpak, groepsmedi-ation en systemische interventies; doelen verbeteren samenwerking, verhelderen conflictkwes-ties en aanreiken oplossingsrichtingen.

2010-heden
Boekbesprekingen mediators

Vier keer per jaar komt een min of meer vaste groep mediators uit de regio Arnhem bijeen om zich gezamenlijk te verdiepen in een mediation-gerelateerd onderwerp via een boekbespreking. Elke keer staat een ander thema centraal. De boekbesprekingen zijn MfN-geaccrediteerd, per bijeenkomst zijn 2 PE punten te verkrijgen. De belangrijkste opbrengsten zijn: inzichten uit diverse literatuur (over o.a. mediation, brein, gedrag, communicatie, systeemtheoretisch) opgedaan en besproken in de context van de eigen praktijk van deelnemers.

2007 – heden
Diverse opdrachtgevers

Betrokken als (co)mediator bij uiteenlopende conflicten tussen overheid-burgers-private partijen, dader-slachtoffer (herstelbemiddeling), wonincorporatie/bewoners, buren in vaak multiculturele setting, samenwerkende bedrijven, medewerkers/directie/bestuursleden, werk-gerelateerde con-flicten.

Overige ervaring

2010 – heden
Stroom en Onderstroom te Culemborg

Procebegeleider | MfN registermediator in eigen bedrijf
Procesbegeleider/mediator in de leefomgeving, verbinding tussen waterschappen, gemeentes, provincies, koepels (VNG, UvW, MinIenW, IPO), woninscorporaties, kennisinstellingen, bedrijfsleven en burgers/bedrijven rondom klimaatadaptatie, water en groen in de stad.

2007 – 2009
KWR Watercycle Research Institute te Nieuwegein
Relatiemanager Drinkwaterbedrijven

Verantwoordelijk voor het up-to-date houden van relevante ontwikkelingen en bij en rondom de Nederlandse drinkwaterbedrijven, samen met en voor teamleiders, management en directie van KWR; onder andere door het periodiek bezoeken van (directies van) drinkwaterbedrijven

2002 – 2009
Kiwa N.V. Onderzoek & Advies (thans: KWR) te Nieuwegein
Programmamanager BTO – Bedrijfstak Onderzoek

Vanuit Kiwa WR / KWR Watercycle Research Institute verantwoordelijk voor de opzet, uitvoering en evaluatie van het collectieve onderzoeksprogramma voor de drinkwaterbedrijven; inclusief het verzorgen van de aansluiting van Vlaamse en Antilliaanse drinkwaterbedrijven.

1992 – 2007
Kiwa N.V. Onderzoek & Advies (thans: KWR) te Nieuwegein

Teamleider, projectmanager, onderzoeker: In diverse rollen werkzaam voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven, in o.a. koppeling ecologie en waterwinning (onderzoek en brochures Ecologisch beheer door drinkwaterbedrijven), toekomstverkenning 2020 (project De Kartonnen Doos), projecten haalbaarheid huishoudwater, projectmanager van multidisciplinaire projecten en adviseur; Panheel, Roosteren, diverse huishoudwaterstudies; teamleider Kennismanagement team).

1988 – 1992
Promotieonderzoek Milieukunde | landschapsecologie Universiteit Utrecht

Promotieonderzoek “Transboundary pollution of lowland streams” naar het effect van Grensoverschrijdende watervervuiling op waterplanten in laaglandbeken.

Maatschappelijke betrokkenheid

Aangesloten bij

Opdrachtgevers Stroom en Onderstroom

 • Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (MinIenW)
 • Rijkswaterstaat, Arnhem
 • Unie van Waterschappen
 • Waterschap Aa en Maas
 • Het Waterschapshuis
 • Gemeente Arnhem / Alliander
 • Gemeente Bemmel
 • Gemeente Buren
 • Gemeente Culemborg
 • Gemeente Hellendoorn
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Rotterdam
 • Stichting uitvoering Green Deal Groene daken
 • STOWA
 • Hogeschool Rotterdam
 • Deltares, Utrecht
 • KWR Watercycle Research Institute
 • Stichting Wateropleidingen
 • NIOO-KNAW
 • Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO)
 • Mediators regio Arnhem

Opleidingen en cursussen

2020

Studiedag oplossingsgerichte mediation – Fredrike Bannink

2020

Webinar online mediation – Manon Schonewille

2020

Webinar online werkvormen I Zoom – The Visial Connection

2020

Workshop Trainingsacteren – KAPOK

2019

Specialisatie Opleiding Arbeidsmediator – CvC – Corine de Jong

2019

Aan tafel bij de Rouwtherapeut – Tineke Rodenburg

2019

Studiedag Deep Democracy – Sandra Bouchaert

2018

DISC Workshop en Analyse: Effectief mediaten aan de hand van het ABC van de persoonlijkheid

2017

Masterclass Toelassing systeemtheoretische interventies – Joep Choy

2013

Leergroep Tafelopstellingen – Bureau Hijink&zo)

2012

DSM iv in de praktijk – Dutch University College

2012

Provocatief in mediation – De Toekomstbus

2011 – 2012

Online mediation (Juripax) – ResoluS

2011

Training Mediation Milieu en Ruimtelijke Ordening

2011

Inzicht in ruziedynamiek mbv systemisch werken met paarden – Hijink & zo

2010

Verdieping training Oplossingsgericht bemiddelen – Hogeschool Utrecht

2010

Training Toekomstgericht bemiddelen – Hogeschool Utrecht

Overige opleidingen en cursussen

2009

Training Mediation en Overheid – Merlijn groep

2007

Training buurtbemiddeling – Paul Thijssen

2006

Masterclass Mediation – School voor Mediation

2005

Senior Managent Programme – Krauthammer International

2005

Train de Trainers-opleiding – Poorter en Partners

1992 – 2002

Projectmanagement, Communicatie, Adviesvaardigheden en Acquisitie&Relatiebeheer – Poorter en Partners

Publicaties

 • Mesters, C.M.L. (2022) Hoe laat je praktische klimaatkennis beter landen? H2O Podium, 3 januari 2022 – [Link]
 • Mesters C.M.L en H. Bekkers (2021) Herrie in het buurtschap, inzicht in een meerpartijenmediation in de leefomgeving – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en A.M. Bor (2021) Alliantie Financiële Prikkels Beleidsmixer, Routewijzer naar instrumenten en prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein – [PDF]
 • Mesters, C.M.L en V. Wong (2021) Klimaatkennis in de regio: verkenning, inzichten, uitwerking, STOWA rapport 2021-19 – [PDF]
 • Mesters, C.M.L., Y. Rietveld & K. Broks (2019) Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op groenblauwe daken. STOWA & RIONED rapport 2019-23 – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en A.M. Bor (2018) Pilots voor financiële prikkels. NextGreen & Stroom en Onderstroom – [PDF]
 • Bor, A.M. & C.M.L. Mesters (2018) Financiële prikkels voor klimaatadaptatie. Inventarisatie financiële beloningen voor klimaatbestendige gebouwen en tuinen. NextGreen & Stroom en Onderstroom – [PDF]
 • C. Mesters, H. Bekkers, H. van den Dungen, O. Lussenburg, H. Puts, L. Reijerkerk, en E. Smidt (2017) Doorbreken van impasses – de praktijk van de leefomgevingsmediator. Stichting Mediation MRO – [PDF] [Bestel]
 • Bor, A.M., Steegman, E. & C. Mesters (2016) Maatschappelijk verdienen met groene daken. Green Deal Groene Daken – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & A.M. Bor (2016) Hemelwater belasten of belonen? Impactproject differentiatie belastingen voor klimaatadaptieve gebouwen – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & J. Van der Pol (2016) Iedereen is mediator; lessen en inzichten van andere waterschappen. Waterschap Aa en Maas – [PDF]
 • Mesters, C.M.L., E. Smidt, R. Koning & H. Bekkers (2015) Hoe voorkom je conflicten bij complexe gebiedsprocessen, en als ze er zijn – hoe los je ze op? Twee seminars over omgaan met conflicten in het waterbeheer. Stichting mediation in d leefomgeving (SMRO), KNW Waternetwerk en Mediation federatie Nederland (MfN) – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & H. Pötz (2015) KAS, de Klimaat Actieve Stad – Hoe lokale initiatieven te om-armen, te stimuleren en de samenwerking in de stad te bevorderen. STOWA, Unie van Waterschapen, Ministerie IenM – [PDF]
 • Mesters, C.M.L. & D. de Vroomen (2013) Organisatorische handvatten BestuursAkkoord Water. Koninklijk Nederlands Waternetwerk – [PDF]
 • Mesters, C.M.L., A. Copier & F. Hoffer (2012) Teammediation met drie mediators in een complexe en geëscaleerde situatie. Tijdschrift voor Conflicthantering, 2012:5 [PDF]
 • Kuipers, C., C.M.L. Mesters & L. Reijerkerk (2011) Leefomgevingsmediation, Milieu 2011 nr. 5
 • Mesters, C.M.L. (2010) BTO: we maken het samen; twintig implementatieaanjagers. BTO 2010.009, KWR, Nieuwegein
 • Mesters, C.M.L. (2006) Ecologisch beheer De Steeg levert resultaat op [PDF]
 • Koerselman W, A.M. Hummelen & T. Ramaker (2003) “De Kartonnen Doos”, toekomstverken-ningen voor de drinkwatersector in 2020. BTO 2004.047, Kiwa WR, Nieuwegein
 • Mesters, C.M.L. & C. Trappenburg [red] (1995-1996) Ecologisch beheer bij voorbeeld (reeks van acht publicaties over de meerwaarde voor waterwinning, ecologie en de leefomgeving door het koppelen van (belangen van) waterwinning en ecolo-gisch beheer verspreid over Nederland. Kiwa/VEWIN
 • Mesters, C.M.L. (1997) Polluted Dutch transboundary streams: effects on aquatic macrophytes. Ph.D. thesis, University of Utrecht
 • Mesters, C.M.L. en B. Zwarthof (1997) Havelterberg, heide in een veerkrachtig waterwingebied; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 8, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1997) Project Infiltratie Maaskant, meanderen tussen drinkwater en natuur; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 7, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1996) Hunzedal, de wonderlijke weg van water; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 6, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L., L. ten Wolde en H. Brink (1996) Terwisscha, puzzelen met water; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 5, VEWIN, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en M. Annema (1996) Middelduinen, mozaïek van land en water; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 4, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en H. Bax (1995) Putten, dennen of dunnen, Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 3, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en B. Severens (1995) Roodborn, een juweel van een kalkgrasland; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 2, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1995) Langerak, van koeienpolder tot weidevogelgebied; Ecologisch beheer bij voorbeeld, nr 1, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. en G. Vinke (1995) Ecologisch beheer bij voorbeeld; basisbrochure, VEWIN [PDF]
 • Mesters, C.M.L. (1995) Shifts in macrophyte species composition as a result of eutrophication and pollution in Dutch transboundary streams over the past decades [Journal of Aquatic Ecosystem Health volume 4, 295–305(1995)]

Klaar voor een soepele samenwerking?

Keer het tij en maak een afspraak! Samen verkennen we de beste werkwijze.