Samen met Anne-Marie Bor van NextGreen organiseer ik het Adaptatie Atelier. Dit is een nieuwe coalitie opgericht door en voor gemeenten, waterschappen en provincies.  In het Adaptatie Atelier werken we aan bouwstenen om samen beleid en prikkels te ontwikkelen voor klimaatadaptatie (en biodiversiteit) gericht op inwoners en bedrijven. Anne-Marie en ik zorgen ervoor dat overheden ervaringen uitwisselen hoe zij de samenwerking met private partijen organiseren en waar ze tegenaan lopen.

Wat levert deelname aan het Adaptatie Atelier je op als gemeente?

Het Adaptatie Atelier biedt ruimte om samen te leren, te verdiepen en te ontwikkelen. Dit rond de vraag hoe je als decentrale overheid inwoners en bedrijven meekrijgt om hun gebouwen en tuinen natuurinclusief en klimaatbestendig in te richten. En hoe je daarvoor de best passende mix inzet van participatie, communicatie, financiële prikkels en wet- en regelgeving. Het doel is om klimaatbestendige en natuurinclusieve inrichting te versnellen door betere verankering in decentraal beleid.

Wat werkt wel en wat werkt niet? Hoe effectief is een subsidieregeling en hoe zorg je dat dit niet alleen bij de ‘happy few’ terecht komt? En hoe monitor je de vergroening in de stad? Dit zijn vraagstukken waar we in het Adaptatie Atelier verder op ingaan.

Lees het voorstel Adaptatie Atelier 

Meld je hier aan als je mee wilt doen aan het Adaptatie Atelier

Hoe ziet deelname aan het Adaptatie Atelier eruit?

De kern van het Adaptatie Atelier bestaat uit een groep beleidsambtenaren die bij gemeenten, waterschappen, of provincies aan klimaatadaptatie en/of natuurbeleid werken. Door met elkaar in werkstromen en projectgroepen te verdiepen en samen te ontwikkelen, ontstaat versterking en interne efficiency rond de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit.

De inhoud en agenda van de werkstromen en projectgroepen worden samen met de deelnemers bepaald. Deelnemers brengen hun eigen praktijk in, en de projectgroep dient als een versnellingskamer voor innovaties. Deze werkwijze zorgt ervoor dat deelnemers maatregelen kunnen treffen die specifiek betrekking hebben op hun eigen vraagstukken en duurzame samenwerkingsverbanden kunnen aangaan.

Thema’s voor werkstromen en projectgroepen waar interesse voor is zijn onder andere:

  • Beleidsmix richting een stakeholdergroep, zoals: Bedrijventerreinen, Woningcorporaties, Particuliere woningeigenaren, Stedelijk, nieuwbouw, Stedelijk (bestaande bouw), Agrarisch (buitengebied) en Samenwerking met financiële instellingen
  • Het stimuleren van specifieke maatregel, zoals: Stimuleren van groenblauwe en multifunctionele daken, het stimuleren van geveltuinen
  • Uitwerking van specifieke instrumenten, zoals: Communicatie en coaching, Opzetten en uitvoeren subsidieregeling, Belastingvoordeel (duurzame rioolheffing), Rekenmodel voor klimaatadaptatie, Reguleren, zoals verankering in omgevingsplan, Monitoring, Maatwerk per doelgroep en inclusiviteit, Meekoppelen en integrale aanpak duurzaamheid.

 

Wie deelneemt aan het Adaptatie Atelier heeft de volgende voordelen:

  • Deelname aan minimaal 4 bijeenkomsten per jaar van 1 of 2 projectgroepen en/of werkstromen
  • Toegang tot verslagen van alle bijeenkomsten van alle projectgroepen en/of werkstromen
  • Mede bepalen welke producten ontwikkeld worden
  • Bijdragen aan gezamenlijk te ontwikkelen producten, ook op basis van eigen praktijk en vragen die spelen
  • Vraaggestuurde verbinding met het brede netwerk van NextGreen en Stroom en Onderstroom met kennisinstellingen, financiële instellingen, koepelorganisaties, gemeenten, waterschappen, provincies en ministeries
  • Deelname aan een jaarlijkse brede bijeenkomst samen met netwerk KANS en GNK.

 

Droom je van een soepele samenwerking?

Keer het tij en maak een afspraak! Samen verkennen we de beste werkwijze.